Stadgar

FÖRENINGSSTADGAR fastställda på föreningsstämma 2017 05 17 Org nr: 769633-8537 s. 1/3

§ 1 Föreningens firma är WSF Ekonomiska förening.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3 Föreningen har till ändamål att ge medlemmarna möjlighet att utnyttja verksamheter kopplade till William Sea Foundation till ett reducerat pris.

§ 4 Föreningens medlem William Sea Foundation deltar med 500 medlemsinsatser på 1 kr per insats. Övriga medlemmar deltar med en medlemsinsats på 500 kr. Medlemsinsats skall betalas kontant i samband med att medlem beviljas inträde i föreningen. § 4B En årsavgift på 500 kr skall erläggas av varje medlem en gång per år.

§ 5 Till medlem i föreningen kan både fysisk och juridisk person antas. Till medlem i föreningen må icke intagas sökande, som enligt styrelsens bedömande skadat eller kan komma att skada föreningens verksamhet eller anseende. Ansökan om inträde i föreningen görs skriftligen på av styrelsen fastställd blankett.

§ 6 Medlem äger uppsäga sig till utträde ur föreningen. Uppsägning skall ske skriftligt. Avlider medlem har detta gentemot föreningen samma verkan som uppsägning om utträde. Den till vilken avliden medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller testamente är icke på grund därav berättigad att i den avlidnes ställe inträda som medlem. Avgång föranledd av medlems ansökan om utträde, äger rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter tre månader efter ansökan om utträde inkommit till föreningen.

§ 6B När en medlem avgår ur föreningen har han/hon ingen rätt att återfå någon del av insatserna.

§ 7 Medlem kan uteslutas ur föreningen om han deltagit i åtgärd varav för föreningen uppstått eller kan uppstå skada. Beslut om uteslutning ur föreningen skall fattas av en enhällig styrelse.

§ 8 Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter. Dessa väljs på ordinarie föreningsstämma för högst 4 år i taget till slutet av den ordinarie föreningsstämma då omval skall ske.

§ 9 På ordinarie föreningsstämma utses 1-2 ordinarie revisorer. Uppdragen gäller tills nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Medlem som önskar få ärende behandlat vid en föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som är utesluten ur föreningen saknar rätt att få ärende behandlade vid stämma även om han ännu inte avgått ur föreningen.

§ 11 Kallelse till föreningsstämma och övriga meddelanden till medlemmarna skall ske genom brev med posten och vad gäller kallelse tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Avser ärendet ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändring skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna och genast sändas till medlemmar som begär det. Om en stämma skjuts upp till dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett stämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut som den första stämman har fattat. 

§ 12 Under minst en vecka före ordinarie stämma skall avskrifter av redovisningshandlingar och revisionsberättelsen hållas tillgängliga för medlemmarna och genast sändas till medlemmar som begär det.
 

§ 13 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond och med beaktande av bestämmelserna i 10 kap 3 § föreningslagen enligt föreningsstämmans beslut fonderas och/eller föras i ny räkning och/eller utgå som utdelning enligt 19 § och/eller fördelas mellan medlemmar i förhållande till omsättningen av respektive medlems medverkan i föreningens verksamhet och/eller användas för i 10 kap. 3 § föreningslagen angivet ändamål.

§ 14 På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande på stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd. Uppskjuts stämman till senare dag än nästföljande vardag skall vid behov ny röstlängd upprättas
 3. val av minst en justeringsman
 4. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 5.
 5. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 6. beslut
  • a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  • b) om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 7. fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 8. val av styrelse enligt § 8 och vid behov revisor
 9. annat ärende, som ankommer på stämman enligt lagen om Ekonomiska Föreningar (1987:667) eller stadgarna.

§ 14B Varje medlem har en röst per betald insats på föreningsstämma.
Medlem kan företrädas genom ombud med dagtecknad fullmakt. Fullmakten får ej gälla längre tid än ett år från utfärdandet. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud.

§ 15 Ordförande skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I fråga om protokollets innehåll gäller

 1. att röstlängden skall tas in i eller fogas till protokollet, samt
 2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet, samt
 3. om röstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.
  • Protokollet skall undertecknas av ordförande och den av stämman utsedda justeringsmannen. Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

§ 16 Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämma. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade har biträtt beslutet. Beslutet är även giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor och beslutet på den andra stämman biträtts av minst två tredjedelar av de på stämman röstande eller den större majoritet som i vissa fall krävs enligt föreningslagens 7 kap 15 §.

§ 17 Föreningens räkenskapsår skall vara 1.1 – 31.12. Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

§ 18Föreningens medel får betalas ut till medlemmarna efter beslut av föreningsstämman och endast i form av

 • överskottsmedel i form av efterlikvider, återbäring eller liknande som grundar sig på rörelsens resultat utan att ha räknats in i det redovisade resultatet och vinstutdelning från det redovisade årsresultatet.
 • återbetalningar av medlemsinsatser enligt föreningslagens 4 kapitel.

 • utbetalning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp.

 • utskiftning vid föreningens likvidation enligt § 20.

 • Utbetalning som beräknas i förhållande till den omfattning i vilken någon har deltagit i föreningens verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk får lämnas även till andra än medlemmar.

 • Av § 6b framgår det att återbetalning av insatserna inte ska ske

§ 19 Vinstfördelning skall ske i proportion till insatsen

 

§ 20 Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till gjorda och behållna insatser.